Vanaf €50,- gratis verzending.  |  Winkels & Salons

Algemene verkoopvoorwaarden Living Nature Nederland / Benelux

  1. Toepasselijkheid Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen via onze cosmetica webshop. Door een bestelling te plaatsen, accepteert u deze voorwaarden volledig en zonder uitzonderingen. Eventuele afwijkingen of aanvullende voorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen tussen de klant en onze webshop.
  2. Bestellingen en betalingen 2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst via onze webshop. Door een bestelling te plaatsen, doet u een aanbod om een product te kopen volgens de specificaties en prijzen zoals vermeld op de webshop. 2.2 Alle prijzen zijn inclusief btw en eventuele andere toepasselijke belastingen, maar exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. 2.3 Betaling dient te geschieden op het moment van bestelling via de aangeboden betaalmethoden op de webshop.
  3. Levering 3.1 Wij zullen er alles aan doen om de bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en te leveren. De geschatte levertijd wordt vermeld op de webshop en is slechts een indicatie. Vertragingen in de levering geven geen recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. 3.2 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment van levering.
  4. Retourneren en annuleren 4.1 De klant heeft het recht om de bestelling binnen veertien (14) dagen na ontvangst te annuleren en/of te retourneren, zonder opgaaf van reden. De klant dient hiervoor contact op te nemen met onze klantenservice en de producten ongeopend, in originele staat en verpakking, terug te sturen op eigen kosten. 4.2 Bij retournering zal het aankoopbedrag, exclusief verzendkosten, binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de geretourneerde producten worden terugbetaald. 4.3 Producten die gebruikt, geopend of beschadigd zijn, komen niet in aanmerking voor retournering, tenzij het product defect is.
  5. Garantie en klachten 5.1 Wij staan ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. 5.2 Klachten over de geleverde producten dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld aan onze klantenservice. 5.3 Bij gegronde klachten zullen wij, naar eigen keuze, het gebrekkige product vervangen, repareren of het aankoopbedrag vergoeden.
  6. Intellectuele eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de webshop, zoals teksten, afbeeldingen, logo’s en software, blijven eigendom van onze webshop. Het is niet toegestaan om deze materialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren, verspreiden of anderszins te gebruiken.
  7. Aansprakelijkheid 7.1 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen onder deze voorwaarden. 7.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, inclusief gederfde winst of omzet. 7.3 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
  8. Overmacht In geval van overmacht zijn wij niet verplicht om onze verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten onze controle die de nakoming van onze verplichtingen verhindert of onredelijk bemoeilijkt, zoals stakingen, brand, natuurrampen, oorlog, overheidsmaatregelen, storingen in de internetverbinding, etc.
  9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 9.1 Op deze voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, is het Nederlands recht van toepassing. 9.2 Indien er een geschil ontstaat tussen de klant en onze webshop, zullen wij ons inspannen om dit geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.